Vous êtes ici

Cutis marmorata telangiectatica congenita

Syndrome macrocéphalie-cutis marmorata telangiectatica congenita

Guillot B. , Girard C. , Bessis D.

in Ann Dermatol Venereol 2006 ; 133 : 349

Tags